[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MARTES, 20 DE FEBREIRO DE 2018 Páxina de inicio Mapa de contidos Directorio de contacto Directorio telefónico Axudas á navegación
   Está en » depontevedra.es » ..... » Patrimonio Bibliográfico » Hemeroteca » Publicacións periódicas » Catálogo en liña

HEMEROTECA 

Catálogo en liña


 
Título: REVISTA GALEGA DO ENSINO
-
Editorial: Dirección Xeral de Política Lingüística
Info adicional: Comezo / Fin: 1993 / -

Indexada en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1555
Exemplares: nº 1 (1993), 2-5 (1994), 6-8 (1995), 10-13 (1996), 14-17 (1997), 18-21 (1998), 22-25 (1999), 26-29 (2000), 30-33 (2001), 34-37 (2002), 38-41 (2003), 42-44 (2004), 45-47 (2005), 48 (2006), 49 (2007), 51 (2007), 52-55 (2008) MP Rª 2002, 1993: N. 1 // 1994: N. 2-3, 4 (especial de familia), 5 // 1995: N. 6-9 // 1998: N. 19 (RGV 778)
Sumario/s:

Nº 1 (1993)

O ensino bilingüe / Miguel Suguán

As linguas clássicas / Aires A. Nascimento

La integración escolar / Ángeles Parrilla Latas

A aptitude musical / Matilde Rubio

Estudio das literaturas na reforma do ensino / A. Platas

Os cogumelos / F. J. Fernández de Ana Magán

Radio E.C.C.A. / José Carlos Otero López

O papel da formación profesional nun contexto... / J. C. Yáñez López

"El bosque animado" / Carmen Peñamaría

Interferencias lingüísticas do galego e o inglés / C. Suárez López

Nº 2 (1994)

Nenos, adolescentes e televisión / R. Tojo...et al.

Ensinar e pensar / Agustín Dosil

Mestres no rural / J. A. Caride Gómez

Presentación do coñecemento / J. M. Gargallo

A Improvisación / E. Molina

As coleccións de Historia Natural / Ana Martínez, Antonio de Ron

Aspectos sociolingüísticos do alumnado de EXB / X. Fernández Fernández

A xeografía da percepción como opción didáctica / X. Carlos Carballido

Arola: A nosa amiga / N. Fernández Pernas ... et al.

Os medios audiovisuais no ensino / X. Mouriño Cagide

O teatro como actividade complementaria nos centros de Bacharelato / M. de la Paz Padín castro

Nº 3 (1994)

Carta de don Gonzalo Torrente Ballester

Luis Seoane, con Galicia como fondo / M. L. Sobrino Manzanares

Literatura comparada e ensino da literatura / D. Villanueva

Avaliación do desenvolvemento do alumnado / F. J. Iglesias Gómez

Ocio e tempo libre / E. M. Taboada Ares

A creatividade nos novos deseños curriculares / David de Prado

A análise de texto / J. M. Castro Castedo, X. L. Vázquez Somoza

O legado de Rousseau / H. Barreiro Rodríguez

A depresión post-parto / G. Facal Varela, M. A. Abuín Escaloni

Unha experiencia de adaptación na escola infantil / F. Tellado González

A "Muiñeira de Chantada": estudio didáctico / M. J. suárez Sixto, E. López Portela

¿Para que serve o latín? / G. Roiz

Nº 4 (1994)

Promoción da familia / M. Fraga Iribarne

A familia e a nova política social / M. López Besteiro

1994: Ano Internacional da Familia / A. Dosil

Amor y matrimonio / F. Rodríguez Adrados

O desprazamento funcional da familia / L. Arribas

Familia y educación / R. Vázquez Gómez

A familia e a educación ético-moral / J. Huerta García

Os pais no asesoramento vocacional dos fillos / J. M. Gil Beltrán

A participación dos pais nos centros educativos / A. de Gregorio García

Os programas interxeracionais / R. Rubio Herrera

A bioética hoxe... / F. J. León Correa

As teorías implícitas dos pais... / M. J. Rodrigo

A inadaptación social / J. L. Basanta Dopico

Os vellos na familia / A. Sixto Seco

Demografía e familia / J. López Cossío

Nº 5 (1994)

Conversación con Buero Vallejo / Ana María Platas Tasende

Por qué, malia todo, compre ensinar historia / José Carlos Bermejo Barrera

Sobre la enseñanza conjunta de la lengua y la literatura / Manuel Casado Velarde

Secuenciación dos contidos lóxico-matemáticos na educación infantil / Manuel Deaño Deaño, Agustín Dosil Maceira

O ensino e a aprendizaxe das normas e valores sociais / Manuel Baña Castro e outros

Nocións básicas para ensinar e modificar conductas infantís / J. Carlos López Vázquez

A contribución das ciencias sociais á transversalidade no currículo / Francisco Rodríguez Lestagás

Hora actual da narrativa árabe en España: seis narradores / Luis Alonso Girgado

Instrumento para valoración de materiais didácticos no contexto da Reforma Educativa / Laura López Atrio e outros

Conexións matemáticas: A Tea de Araña / Rafael Losada Liste

O espacio doméstico. Un lugar de reencontro coa música / Jesús Fernández Llaneza

Educación da sensibilidade artística / Blanca Mª Rodríguez González e outros

A expresión corporal como práctica habitual na educación primaria / María Jose Castro Girona

Nº 6 (1995)

Conversación con Camilo José Cela / A. M. Platas Tasende

As faltas de ortografía / F. Secadas Marcos

Álvaro Cunqueiro e a filosofía da literatura / A. González Fernández

Pensar e aprender: o cerne dunha nova cultura na escola / Miguel Anxo Santos Rego

Saúde buco-dental na poboación escolar / Juan Suárez Quintanilla

A historia do ensino do debuxo e a formación do gusto estético / Lino Cabezas Gelabert

Grafos e matrices / Francisco Botana Ferreiro

O "Grupo Hispano" na actual narrativa norteamericana / Luís Alonso Girgado

Análise de variables persoais e familiares / M. D. Domínguez, et al.

Análise e diagnóstico das actitudes lingüísticas diglósicas cara ó idioma Galego / Ma Luisa Alonso Escontrela

Iniciación á factorización de polinomios / M. J. Butrón Vila

Sida: Programa de prevención no medio escolar / X. Sepúlveda Gradín

As miradas infinidas do fabulador / M. X. Nogueira

Unha proposta didáctica / M. González rey

Educación da sensibilidade artística / B. Rodríguez González, et al.

Nº 7 (1995)

Especial Titulacións Universitarias

Nº 8 (1995)

Conversación con Mario Vargas Llosa / A. M. Platas Tasende

As ideas sociais e educativas de Rafael Dieste / X. L. Axeitos

Metodoloxía da proba de análise de texto / M. J. Rodríguez Espiñeira

O reto da calidade no ensino / M. A. Zabalza

O dereito á intimidade / M. E. Rovira Sueiro

As necesidades educativas especiais no contexto da reforma / J. R. Alberte Castiñeiras

A fonte oral / L. M. Llorente de Mata, M. C. Iglesias González

As actitudes no proceso ensino-aprendizaxe / M. A. Muñoz Cadavid

A humanización de animais na narrativa de Cunqueiro / M. X. Nogueira

Pé de imaxe / M. Vázquez Freire

Rallye matemático sen fronteiras / Carmen Buitrón Pérez, et al.

Un exemplo de trabalho interdisciplinar nas áreas da expressáo, O Grupo de Animacáo Escolar (GAE)

Música, lingua e publicidade / María Dolores Gómez Pintor

A análise de bandas deseñadas como material didáctico interdisciplinar / Xosé Ramón Fernández Vázquez

Posibilidades educativas do teléfono / José Raposeiras Correa

A auga: un problema ambiental / Gonzalo Méndez Martínez, Ana Campillo Ruiz

Nº 9 (1995)

Astroquímica: a orixe das moléculas químicas / M. Rey Rodríguez, M. R. Bermejo

Metodoloxía da análise musical / R. Sobrino, Mª Encina Cortizo

Literatura popular e ensino / D. Blanco

A área de "ciencias sociais, xeografía e historia" no currículo da educación secundaria obrigatoria / Francisco Rodríguez Lestegás

Unha alternativa de secuenciación de contidos para o DCB de CC.SS. na ESO / Antonio Prado Gómez

Definición e necesidades pedagóxicas dos nenos ben dotados / María Josefa Iglesias Cortizas

Alfredo Conde entre o recordo e a memoria / Ana María Platas Tasende

A avaliación dos alumnos na LOXSE / Ana Ma Porto Castro

O maltrato infantil desde a perspectiva dos profesionais da educación / José Manuel Suárez Sandomingo

Ollando cara ó ceo / C. Peñamaría Ramón, M. rodríguez Riotorto

Grao de solapamento xeracional na poboación de Ourense. Primeiro achegamento ó estudio / M. A. Rodríguez Ordóñez

Os contidos da educación física escolar na educación primaria / M. J. Castro Girona, A. M. Abraira Álvarez

Orientacións para a avaliación na educación física na ESO / J. V. Onega Carrera

Primeiros auxilios no ensino secundario / A. M. Hermida Seijas, R. Antolín Rodríguez

Nº 10 (1996)

"A Filoloxía, a Lingüística, a Lingüística Aplicada e a Traducción e Interpretación na Universidade española" / Muñoz Martín, Ricardo, e outros

"A Filoloxía, a Lingüística, a Lingüística Aplicada e a Traducción e Interpretación na Universidade española" / Sánchez Trigo, Elena, e outros

"Orientación e educación para vivir en parella e facer familia" / López Folgueira, Miguel Ángel

"Algunhas notas sobre os conflictos na etapa da Educación Infantil" / Barreiro González, Pilar

"Aprendizaxe interaccional. Un programa de desenvolvemento das habilidades sociais" / Raposeiras Correa, José

"Ensinanza e teatro nun centro bilingüe. Experiencias do curso 1993-1994" / Domínguez Cuesta, Carmela

"Coñecer e comprende-las matemáticas" / Labraña Barrero, Antón

La boda de Chon Recalde, de Gonzalo Torrente Ballester / Ponte Far, Xosé A.

Patagonia express, de Luis Sepúlveda / Alonso Girgado, Luis

La pasión según Eva, de Abel Posse / Alonso Girgado, Luis

Nº 11 (1996)

Especial Gallecia Fulget

"O mestre. A escola. A sabedoría" / García Oro, José

"A Universidade de Santiago nos séculos XVI e XVII" / Rodríguez Suárez, María del Pilar

"A Universidade de Santiago no século XVIII" / Gutiérrez Tosar, María Jesús

"A Universidade de Santiago na primeira metade do século XIX (1807-1857)" / Cendón Amaro, Aurora

"A Universidade de Santiago de Compostela (1857-1936)" / Souto Blanco, María Jesús

"Universidade e cidade. Apuntamentos sobre o desenvolvemento urbano da Universidade de Santiago de Compostela" / Monterroso Montero, Juan M.

"Onte e hoxe fronte ó mañá na Universidade de Santiago. Reflexións incompletas no seu Quinto Centenario" / Díaz y Díaz, Manuel C.

"Medio milenio" / Pajares Vales, Carlos

"A Universidade de Santiago dende o presente" / Rodríguez Martínez, Xoán Ignacio

Nº 12 (1996)

"Os terremotos" / Mendoza Barros, Luis

"Xénero gramatical e sexismo lingüístico" / López Fernández, Xesús

"Xesús Ferro Couselo no Día das Letras 1996" / Alonso Girgado, Luis

"A interdisciplinariedade na didáctica das Ciencias Físico-Naturais" / Bernal Rivas, Marco Antonio

"Un modelo avaliativo da integración na ruralía galega" / Irimia Fernández, María del Pilar

"Aspectos da lingua e da fala na Educación Primaria" / Iglesias Cortizas, María Josefa

"Unha aproximación a Nimbos de Xosé María Díaz Castro. A análise integral no comentario de textos literarios" / Requeixo, Armando

"Detección de necesidades de formación do profesorado de lingua galega e literatura" / Peliquín Pérez, Florentina

"Estudios de Química e Física" / Vidal González, Antonio

"Unidade interdisciplinar. Lingua Castelá e Literatura, Ciencias Sociais, Xeografía e Historia" / Potel Torres, María, e outros

"Unidade interdisciplinar. Lingua Castelá e Literatura, Ciencias Sociais, Xeografía e Historia" / Quintas Losada, Rosa, e outros

"Análise e adaptación de dous xogos de roles" / González Cheda, Purificación

"Dúas aplicacións informáticas para empregar en Educación Especial" / Fuente Pis, Roberto

"Actividades de aula para dinamiza-los cursos de galego para adultos" / Rivas Cid, Xoán

"Un problema na área de Ciencias" / Iglesias López, Camilo

Nº 13 (1996)

"O xénero breve e a primeira narrativa de Valle-Inclán" / Lavaud-Fage, Eliane

"A presencia de Galicia na Nova Galicia de México. Referencia histórica e significado actual" / Ferrás Sexto, Carlos, e outros

"Lembranza de Enrique Moreno Báez" / Platas Tasende, Ana María

"Reflexións sobre a aprendizaxe do galego como L2" / Fernández Fernández, Xulia

"Os problemas de disciplina na escola: causas e solucións" / Morais Gallego, José Pedro, e outros

"Os problemas de disciplina na escola: causas e solucións" / Pérez Fernández, María José, e outros

"A Psicoloxía educativa no marco do Ensino Secundario" / Baña Castro, Manuel, e outros

"A Psicoloxía educativa no marco do Ensino Secundario" / García Leiras, Dina, e outros

"A Psicoloxía educativa no marco do Ensino Secundario" / González Cabanach, Ramón, e outros

"A avaliación da linguaxe na escola: necesidades" / López Gómez, Santiago

"A teoría do floxisto" / Bermejo Patiño, Manuel R.

"Unha proposta de materiais didácticos no concello das Pontes" / Castro Rodríguez, María Montserrat, e outros

"O desenvolvemento do pensamento lóxico. Educación Infantil e Primaria" / Raposeiras Correa, José

"Algunhas superficies non deixan que as abandonen os graves, mentres outras si" / Vidal González, Antonio

"O centro integrado de música" / Bordás, Sol, e outros

"O centro integrado de música" / Castro, Carlos, e outros

"O guión na creación audiovisual" / Rouco Lamela, José-Eulogio

"AVALIA. Un programa informático de apoio á orientación psicopedagóxica" / Fuente Pis, Roberto

Nº 14 (1997)

Unha notable alegoría da comunicación literaria...La vie mode d'emploi, de Perec / A. Risco

O virus da Sida / C. García Riestra, M. L. Jorge Gómez

Introducción á lectura dunha película / G. Gullón

Hai cen anos chegou o cine a Galicia / J. M. Folgar de la Calle

Juan Vicente Viqueira e Eloy Luís André: dous psicólogos de principios de século / Mª José de Santiago Pérez, Agustín Dosil Maceira

Metáis pesados: os seus efectos contaminantes / María Isabel Fernández García

Narrativa chilena: noticia de Antonio Skármeta / Luís Alonso Girgado

Os planos de educación ambiental nos parques naturais de Pontevedra / Gonzalo Puerto

Pograma Leonardo construir Europa desde as raíces / M. E. Ramos Devesa, J. L. Veiga Lage

Os recursos e a súa avaliación / A. Arias Correa, M. C. Mora Domínguez

O desenvolvemento da apicultura, conexión entre a escola e o medio / J. Rodríguez Rodríguez

Movemento e minicreques no ensino infantil / C. García Rivero, F. Fernández Fraga

Nº 15 (1997)

Reflexión sobre ética profesional docente / Manuel Fraga Iribarne

Ambiente proto-ético: o respecto / Celso Curras Fernández

O ensino de valores e a filosofía moral / Gilberto Gutiérrez

Educación en valores / Calo Iglesias

Educación e manipulación axiolóxica / Anxo González

Acerca de los valores / Ángel Álvarez Gómez

Educar en valores / José G. Ordás

Cultura actual e crise de valores / Sergio Rábade Romeo

Valores: Hoxe, onte, maná... / Ramón López Vázquez

Algúns problemas teóricos da educación moral nas democracias liberais / José L. Tasset

Valores clásicos e educación / J. M. Lorenzo Lorenzo

Contribución da teoloxía á educación en valores / José Huerta García

Ciencia e científicos: entre a busca da transcendencia e a renuncia á responsabilidade moral / José Manuel Sánchez RON

O ensino na sociedade da información / Casares e outros

Experiencia estética e valores estéticos / Manuel Rodríguez

Os valores na sexualidade / Miguel Ángel López Folgueira

Lingua, literatura e valores / Manuel Casado Velarde

Ética do medio natural e conservación da natureza / Carlos del Álamo Jiménez

O home, a valoración dos recursos naturais e o dereito de propiedade / Luis Carlos Fernández-Espinar

Educación en valores e familia / Agustín Dosil Maceira

A educación en valores e a súa transmisión / P. Rubal Pardeiro

Educación en valores e medios de comunicación social / R. Vázquez

Cómo educar en valores humanos na familia e na escola / B. Tierno Jiménez

Testemuño dun profesor de ética no ensino secundario / M. Outeiro Sánchez

Nº 16 (1997)

Ánxel Fole: Panorama e rusofilia / Claudio Rodríguez Fer

¿De qué están feitas as cousas? As partículas elementais / Carlos Pajares

Métodos de debuxo e historia da Educación Artística / L. Cabezas Gelabert

Érase unha vez...hai oitocentos anos. As orixes da literatura galega / Mercedes Brea

Ideas para sentar a Deus nun sillón azul / Anxo González Fernández

Xeomorfoloxía litoral de Galicia / Antonio Martínez Graña

¿Que é a transferencia lingüística? / Mª Rosa Alonso Alonso

Frei Martín Sarmiento. Unha aproximación ó grande ilustrado galego / Eduardo Pardo de Guevara y Valdés

Interacción e madurez social en xordos / Luís Rodríguez Cao

Recompilación bibliográfica de Ciencias da terra e do Medio Ambiente / José Lillo Beviá

A fotografía e o laboratorio en B y N / Xerardo Facal Varela

A área de educación física no Ensino Secundario / Concepción García Rivero, Fernando Fernández Fraga

Marxe de erro e fiabilidade nun estudio estatístico: proposta para o Ensino Secundario Obrigatorio / Antón Labraña

Proyecto de lectura. Lengua y literatura castellanas 1er Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) / Rosa Quintas Losada

Mapa escolar: ¿para que? Valoracións e reflexións trala súa elaboración no concello de Boiro (A Coruña) / Mª Montserrat Castro Rodríguez, Jesús Rodríguez Rodríguez

A distribución binomial como ferramenta na resolución de problemas de xenética / Antonio M. de Ron, Ana Ma. Martínez

Nº 17 (1997)

Notas dunha conversa con Antonio Fraguas / X. M. González Reboredo

Conversación con Alonso Zamora Vicente / A. M. Platas Tasende

Sobre a narratoloxía e El Túnel de Ernesto Sábato / L. T. González del Valle

A orixe da vida / R. seoane Prado

A alba de Nuno Fernández Torneol / V. Beltran pepió

Fontes de enerxía e futuro / M. Bermejo

A biodiversidade nas especies vexetais / A. M. de Ron

Necesidades educativas especiais: cara ó concepto de fusión / M. Ojea Rúa

O medio vídeo / G. Anaya García

II Teatro cómico de Goldoni: proposta dunha análise temática de textos metateatrais / J. Gutiérrez Carou

Os envases e o medio natural / María Ángela Gómez Doval

Análise do parabrisas / Antonio Vidal González

Desenvolvemento das habilidades motrices básicas con materiais alternativos / María José Castro Girona, Alfredo M. Abraira Álvarez

Unha experiencia no ensino da xeometría do espacio / Ileana Roque Hernández, Héctor Jiménez Milián

O ensino da lingua francesa (lingua C). Estudios de Traducción e Interpretación / Luisa Armán Lomba

Asociacións escolares multinacionais. Proxectos educativos europeos / Eduardo X. Fuentes Abeledo

Nº 18 (1998)

O outro modernismo: Valle e Baroja / Darío Villanueva

As novelas "menores" de Torrente á luz do neohistoricismo / Janet W. Pérez

Unha aproximación ó cine español. Os anos da transición política (1974-1982) / Ángel Luis Hueso Montón

Memoria dunha montaxe: a propósito de O Bufón de El Rei / Manuel Guede Oliva

O caldeiro máxico. Estratexias para inventar historias / Mario Aller Vázquez

Algúns apuntamentos sobre a cuestión lingüística en Cataluña Norte / L. X. Araujo Cardalda

Educación para a paz: complexos e proxeccións violentas / C. Iglesias

Novos recursos para o ensino das matemáticas: xeometría dinámica / F. Botana Ferreiro

A prevención das disfonías disfuncionais nos docentes: normas de hixiene vocal / R. M. Rivas, M. Fiuza

Arquitectura barroca en santiago de Compostela: as reformas exteriores da Catedral / C. Fernández

Perspectivas do futuro profesor de secundaria diante dos medios didácticos / M. Raposo Rivas, et al.

Elaboración de maquetas: un recurso didáctico interdisciplinar para o 3º ciclo de Primaria e ESO / J. Fernández González

Nº 19 (1998)

Mariñas e romarías na Ría de Vigo / Mercedes Brea

Conversación con Antonio Muñoz Molina / A. M. Platas Tasende

Eliminación biolóxica de nitróxeno en augas residuais / J. M. Lema

Consideracións verbo da clonación humana / A. M. de Ron Pedreira

Historias de nacións / Xavier R. Madriñán

¿Converxemos con Europa no ensino das matemáticas? / Luis Cachafeiro Chamosa

A educación ambiental e o cambio de conductas / Ramón López Rodríguez

Catro etimoloxías biolóxicas / Emilio Valadé del Río

García Lorca e Galicia: impresións e poemas / Luís Alonso Girgado

A educación na diversidade: cidades educadoras / A. Cabezudo

¿Como desenvolve-la educación ambiental nos microambientes? / O. Valdés Valdés

Organismos transxénicos en agricultura. Consideracións técnicas, económicas e ecolóxicas / L. Simón Buela

Práctica de petroloxía esóxena: análise da textura dunha rocha detrítica / A. Martínez Graña

Nº 20 (1998)

Un novo modelo de formación profesional. implantación en Galicia / J. L. Mira Lema

A formación para o emprego en Galicia / J. J. López cossío

O catálogo de títulos de F. P. específica en Andalucía / L. Serrano

A Formación Profesional en Canarias / F. Giménez

A implantación da Formación Profesional en Navarra / Javier Baigorri López

A nova Formación Profesional na Comunidade Valenciana / Vicent Felip Monlleo

Formación Profesional. Estratexia de futuro / Jorge Arévalo Turrillas

A colaboración con centros europeos / M. Carmen García Rodríguez, et al.

A Formación Profesional Inicial na Unión Europea: modelos e tendencias / Elisa Jato Seijas

Cualificación e competencia: claves na Formación Profesional e a inserción laboral na Unión Europea / Antonio F. Rial Sánchez

A implicación empresarial no desenvolvemento da nova Formación Profesional / Valeriano Muñoz

A Formación Profesional: unha visión empresarial / Rafael Sánchez Sostre

O sentido da formación na sociedade da aprendizaxe / Miguel A. Zabalza

Cara a un novo sistema de cualifícación profesional / Julio Sánchez Fierro

Os novos camiños da Formación Profesional / José Luis García Garrido

Proxecto Interreg do Instituto A Granxa

Nº 21 (1998)

Conversación con Carlos Casares / A. M. Platas Tasende

A práctica escénica lorquiana / R. Salvat i Ferré

Do enxebre ó bravú / A. Tarrío Varela

Aplicacións das matemáticas na industria metalúrxica / A. Bermúdez de Castro

Os nenos e os mozos de hoxe. Os "observatorios permanentes" / J. M. Riaza Ballesteros

Cómo son e cómo funcionan os virus / R. Seoane Pardo

Análise dos rendementos da educación en Galicia (1980-1997) / A. Vaquero García

A lagoa de Sobrado: un proxecto de educación ambiental / X. Santamaría Cameán

Excursións na natureza e educación en valores / E. Otero Urtaza

Un ambiente integrado para o ensino de sistemas expertos / Mateo Lezcano Brito, Víctor Giraldo Valdés Pardo

Música: unha proposta con materiais recollidos na tradición oral / Javier María López Rodríguez

O medio ambiente, o exercicio físico e a transversalidade / José Víctor Ónega Carrera

Proposta didáctica: excursión guiada os Ancares / José Carlos Otero López, Enrique Carrera Soto

Nº 22 (1999)

O cambio climático. Algunhas consideracións actuais / F. Díaz-Fierros Viqueira

Nin da dereita nin da esquerda: a visión moral nas novelas de Mario Vargas Llosa / R. C. Boland

O ensino do debuxo técnico. o lastre da tradición na era da informática (I) / L. Cabezas Gelabert

A sobredotación intelectual / L. Rodríguez Cao

Zeus, rei dos ceos. Cosmogonía e Teogonía / Cecilia Criado Boado

A relación entre autoestima e delincuencia / E. Romero Triñanes

A soidade dos Aurelianos en Cien años de Soledad / M. A. Otero Furelos

Proxecto cicloturista do Camiño de Santiago / D. Rojo Garrido

Sistemas de posicionamento global / X. P. González Vázquez

Axuda a un escolar do ESO con dificultades na linguaxe escrita / J. Negro Varela, A. Suárez Yáñez

Nº 23 (1999)

Roberto Blanco Torres: os trazos dunha vida. Día das Letras Galegas 1999 / Juan L. Blanco Valdés

Conversación con Domingo García-Sabell / Ana María Platas Tasende

O ensino do debuxo técnico. O lastre da tradición na era da informática (II) / Lino Cabezas Gelabert

O concepto da intrahistoria como alternativa á historiografía tradicional / Mercedes Tasende

O nome e o símbolo dos elementos químicos / Manuel R. Bermejo

As aprendizaxes de linguas estranxeiras. Avances da investigación no marco dunha dimensión europea / José Manuel Vez Jeremías

Da orientación histórica na ciencia social: os caminos da socioloxía histórica / Xosé Ramón Quintana Garrido

O labor social de Juan Fernández Latorre e Avelina Montero Ríos y Villegas a favor da infancia / José Manuel Suárez Sandomingo

Características dos seres vivos / Emilio Valadé del Río

A responsabilidade civil do profesorado de ensino non universitario / José Pedro Morais Gallego

A distribución binomial como ferramenta na resolución de problemas de xenética (II). Xenética Mendeliana / Antonio M. de Ron Pedreira

Itinerario xeolóxico e arquitectura rural no Camiño de Santiago (Cacabelos. León) / Ana María Molina González

Internet e o ensino da lingua inglesa / José Ramón Varela Pérez

Estratexias para a introducción dos contidos de educación para a saúde no currículo escolar / Margarita Pino Juste

Nº 24 (1999)

A igualdade de oportunidades na educación / C. Currás Fernández

Tendencias xerais da pedagoxía española no s. XX / A. Capitán Díaz

O oficio de mestre: entre a tradición e o cambio / A. Escolano Benito

A renovación educativa en España durante o s. XX / H. Barreiro Rodríguez

As reformas administrativas da educación na España contemporánea / R. Medina Rubio

Unha aproximación ó estudio da educación infantil no século XX / G. Borrajo Borrajo

A educación primaria: unha visión comparada desde España / J. L. García Garrido

A educación secundaria no s. XX / A. de la Orden Hoz

Directrices de política comunitaria na educación superior. Universidade, calidade e sociedade civil / José M. Touriñán López, et al.

A educación non formal e a cidade educadora. Dúas perspectivas (unha analítica e outra globalizadora) do universo da educación / Jaume Trilla Bernet

A educación cívica en España: o século XX / Gloria Pérez Serrano

O desafío da educación intercultural para as minorías históricas / Jaume Sarramona i López

Nº 25 (1999)

A morte de Don Juan / M. Cattaneo

As partículas elementais e as súas interaccións / M. A. Braun

As artes nos textos literarios. Unha aproximación / C. Fernández

O desenvolvemento das actividades docentes no Dereito Romano / L. Rodríguez Ennes

A autoría feminina no teatro español do século XX / V. Serrano

O desenvolvemento sostible e a educación ambiental para o desenvolvemento sostible / R. López Rodríguez

O papel do razoamento analóxico nos procesos cognitivos / E. Fernández Rey

A relación interlingua-transferencia / M. R. Alonso Alonso

A bruxa da biblioteca / R. M. Fernández Sánchez

A recollida de instrumentos e útiles. Unha proposta de traballo para o coñecemento do contorno / L. M. Llorente de Mata

Integración do alumnado con necesidades educativas especiais / J. V. Ónega Carrera

O extracto de Gingko biloba, un remedio milenario na medicina do século XXI / M. Campos Toimil

Nº 26 (2000)

Pensamento antropolóxico e literatura en Castelao / Anxo González Fernández

¿Por que non nos comprenden as máquinas? Unha aproximación crítica as tecnoloxías da fala / Francisco J. Valverde Albacete

Achegamento a luces de bohemia / Jean-Marie Lavaud

Magritte ou os límites da propiedade / Carlos Sastre Vázquez

Educación obrigatoria e Educación de adultos: currículo e resultados / Agustín Requejo Osorio

O referendo estatutario de 1936 na comarca de Ferrol / Xose Manuel Suárez Martínez

Novos enfoques e novos retos para a educación permanente / José Carlos Otero López

Socioloxía da Educación: das caixas negras os procesos de producción cultural / Jorge García Marín

A Escola Superior de Arte Dramática de Galicia: unha realidade posible e necesaria / Manuel F. Vieites

A orientación profesional para a transición escola-traballo no Ensino Secundario / Neves Arza Arza

Internet na educación de adultos: unha experiencia no contexto rural / J. Rodríguez Rodríguez, J. L. Murado Bouso

Distribucións de mostras. Unha proposta de traballo para o Bacharelato LOXSE / J. L. Valcarce Gómez

A publicidade na aula / J. Rouco Lamela

Nº 27 (2000)

"La primera luz, un libro de lecturas de Murguía para as escolas galegas" / Barreiro, Xosé Ramón

"Andanzas e visións de dona Emilia. (A literatura de viaxes de Pardo Bazán)" / González Herrán, José Manuel

"As orixes da agricultura e a domesticación das plantas" / Ron Pedreira, Antonio de

"Os raios cósmicos" / Pajares Vales, Carlos

"Como se 'cultivan' os matemáticos en Rusia" / Melikhova, Elena

"Poemas de Celso Emilio Ferreiro y Rafael Morales. (Conversación con Pablo Pombo)" / Platas Tasende, Ana María

"Unhas reflexións sobre Tiresias en The Waste Land" / Otero Furelos, Miguel Ángel

"Modifica-la educación especial: cambios na educación regular" / Ojea Rúa, Manuel

" Identidade social e minorías" / Rodríguez Cao, Luis

"Aproximación nos cálculos do ph en disolucións reguladoras" / Vidal González, A.

"O parque natural do monte Aloia, un dos moitos camiños" / Fernández Giráldez, Ángeles, e outros

"O parque natural do monte Aloia, un dos moitos camiños" / Pérez Poza, Santiago, e outros

"O coñecemento do medio a partir do folclore musical: Un caso concreto: os oficios no folclore musical galego" / Estévez Vila, Xaime

Nº 28 (I) (2000)

As Ciencias Matemáticas no século XX / L. A. Cordero

A Teoría da Relatividade / A. Vázquez Ramallo

Mecánica cuántica / J. Sánchez Guillén

Núcleos e partículas / Carlos Pajares Vales

Astrofísica e Cosmoloxía / José M. Fernández de Labastida y del Olmo

Química: balance dun século / M. Arturo López Quintela

A Bioquímica no final do milenio. Un século de historia / Manuel Freire Rama

A Xenética no século XX / Ángel Carracedo Álvarez

A tectónica de placas e o impacto Kt. Unha gran revolución xeolóxica e unha gran controversia do século XX / Federico Vilas Martín

A Medicina no século XX / Fernando Domínguez Puente

A Ciruxía no século XX / Miguel Caínzos Fernández

Os computadores do século pasado / Senén Barro Ameneiro

Electrónica: Ciencia e Tecnoloxía / Diego Cabello Ferrer, Carlos Gómez-Reino Camota

A Biotecnoloxía no século XX: ¿o inicio dunha revolución? / Tomás G. Villa, Juan M. Lema Rodicio

Mente e cerebro / Carlos Acuña Castroviejo

Medio ambiente / Felipe Macías Vázquez

Premios Nobel de la historia: Fisioloxía ou medicina, Física, Química, Ciencias económicas

Nº 28 (II) (2000)

Cen anos de Historia / X. R. Barreiro Fernández

Políticas de inmigración e multiculturalismo en Europa / R. Máiz

A Filosofía no século XX / Manuel Maceiras Fafián

A Ética ou o preguntar polo ben / Alfonso Pérez de Laborda

Pensamento relixioso no século XX / Manuel Cabada Castro

A democracia en Europa: entre o final da utopía e a fin da Historia (reflexións sobre un século) / Roberto L. Blanco Valdés

Trazos xurídicos dun século / Pedro Ortego Gil

A Psicoloxía no século XX. Balance e perspectiva no limiar dunha nova centuria / Helio Carpintero

A Educación do século XX: unha mirada a propostas, avances e herdanzas / Alejandro Mayordomo

A Lingüística no século XX / Francisco García Gondar, Guillermo Rojo

Un século de Literatura / Luis Iglesias Feijoo

A Pintura e o Debuxo no século XX. O mercado da liberdade / Lino Cabezas Gelabert

Apuntamentos sobre a Arquitectura do século XX / José Manuel García Iglesias

O Teatro no século XX / César Oliva

Contribucións cinematográficas a un século que remata / Ángel Luis Hueso Montón

Unha reflexión sobre a Música do século XX / Roberto Relova Quinteiro

Premios Nobel de la historia: Literatura, Paz

Nº 29 (2000)

Aspectos básicos da biomineralización / J. S. Casas, J. Sordo

Pedro Almodóvar e a intertextualidade. Análise dunha secuencia de Mujeres al borde de un ataque de nervios / E. Larraz

Primeiros pasos do galego na radiodifusión (1933-1936). A primeira radio galega / V. F. Freixanes

Realismo, guerra fría e reificación da Historia. A visión histórica da teoría realista das relacións internacionais / X. R. Madriñán

A conducta de fumar durante a adolescencia: prevalencia en Galicia e apuntes para a prevención / B. J. Gómez-Durán

Van Gogh. A imaxe do artista no cine / X. L. Mosquera Camba

Educar en e para a diversidade / P. Arnaiz Sánchez

A formación en centros de traballo: reflexións / J. Teijeiro Méndez

Epigrafía romana. Pautas sobre o seu tratamento didáctico / J. Gómez Vila

Proxecto: "Os pementos da nosa escola" / J. Iglesias Valiño, A. M. Fariñas Pérez

Nº 30 (2001)

Tres piares na pedagoxía da delincuencia : o apoio social, a xustiza da restauración e a prevención familiar / Vicente Garrido Genovés

Enerxías alternativas e acuicultura mariña / Manuel Bao Iglesias

¡Nuestro amor no esmalla nunca! O estereotipo dos españois en Italia : Da cultura popular á publicidade / Marco Vecchia

Castelao educador / Marcelino Agís Villaverde

Estudio da influencia do Proxecto Manhattan no desenvolvemento da ciencia e da tecnoloxía durante a segunda metade do século XX / Juan Besada Gesto

Caracterización da Gramática no ensino dunha lingua estranxeira / Irene Doval Reixa

Xeometría de sempre no inicio dun novo milenio / Luis Carlos Cachafeiro Chamosa

Curva de acordo horizontal / Enrique J. Iglesias Santomé

Alumnado con necesidades educativas especiais nas clases de Educación Física : ¿Segregado ou integrado? / Francisco Javier Portas Oliveira

Nº 31 (2001)

Unha bibliografía de Eladio Rodríguez González / Ramón Mariño Paz

Mensaxeiros químicos cerebrais / Manuel Aldegunde Villar

Comentarios ós debuxos de xoiería anteriores a 1700 / Javier Vilariño Pintos

A morte da realidade / Darío Villanueva

O stress dos profesores : influxo do traballo profesional na personalidade do educador / José Manuel Esteve

O exame como instrumento de control no Ensino Secundario : Orixes e evolución / M. Carmen Benso Calvo

Situación e perspectivas laborais da Educación Social no ámbito da Animación Sociocultural e da pedagoxía do ocio en Galicia / María Reyes Fernández González, María Dolores Dapía Conde

Os xogos de azar nos estudiantes de Ensino / María del Carmen Míguez Varela, Elisardo Becoña Iglesias

Educación infantil e medios informáticos / Elisa Teresa Zamora Rodríguez

Barcos e navegacións no mundo antigo

Nº 32 (2001)

A orientación educativa e profesional en Galicia / Celso Currás Fernández

O longo camiño cara á inclusión / Celso Parrilla Fernández

Currículo e necesidades educativas especiais : algunhas reflexions / Carmen García Pastor

Contextos escolares inclusivos e alumnos con necesidades educativas especiais / José Antonio García Fernández

Repensa-la formación do profesorado de Educación Especial para a escola inclusiva / María del Pilar Sánchez Hípola

A figura do profesor de apoio no proceso de atención á diversidade / Joan Jordi Muntaner Guasp

O Proxecto Unesco : unha alternativa para a atención á diversidade / Pilar Arnaiz Sánchez

Atención Temperá : núcleos fundamentais para a intervención / Antonio Sánchez Asín

A pedagoxía hospitalaria / Claudia Grau Rubio

Superdotados : a súa educación en perspectiva actual / Ana María Porto Castro

Os trastornos de personalidade desde a perspectiva da Educación Especial / Esteban Sánchez Manzano

Conflictos na ESO : desde o medo á acción educativa / Amando Vega Fuente

A práctica comprometida de supervisión con equipos de educadores de pisos infantís : Unha reflexión crítica / José Ramón Orcasitas García

Un achegamento á intervención linguaxe desde o currículo / Víctor M Acosta Rodríguez

Ensinanza de lectura e escritura ó alumnado con Síndrome de Down / Gabriel Comes Nolla

Expresión escrita e disfuncións sensoriais / Francisco Salvador Mata

O futuro para as persoas con discapacidades : a necesaria transición ó mondo do traballo / Pedro Jurado de los Santos

Aprendendo xuntos : o papel da familia e os diversos profesionais na atención á persoa cunha discapacidade / José Ramón Alberte Castiñeiras

Nº 33 (2001)

Eduardo Marquina ante o Imperio : nova proposta de en Flandes se ha puesto el sol (1910) / D. Dougherty

Cambio e nova razon na transversalidade : Cara a unha educación para o desenvolvento / Antoni Juan Colom Cañellas

Unha interface gráfica para o decubrimento automático de teoremas en xeometría elemental / José Luis Valcarce Gómez, Francisco Botana Ferreiro

Alguns exemplos de ambivalencia na arte occidental da Idade Media e do Renacemento / C. Sastre Velázquez

A poesía española de posguerra (1939-1970) / Andrés Romarís Pais

O self-directed search (SDS) en Galicia / Luis Fernández Eire

Cultura clásica nas rúas da cidade de Vigo / Fernando Lillo Redonet

Experiencia de implantación dun programa de estimulacióo lectora en centros da comarca de ferrolterra / Cristina Abeal Pereira

A percepción e a expresión musical : Fundamentos para unha intervención educativa de calidade / M. A. López de Lacalle Sampedro

Nº 34 (2002)

Catro aves do bestiario na España medieval / Alan Deyermond

Arte e Xeometría : Os textos de ensinanza / Lino Cabezas Gelabert

A extinción dos arrendamentos urbanos realizados con anteiroridade á Lei 29/1994, de 24 de novembro : Algúns problemas na práctica xudicial / Angel Luis Rebolledo Varela

O debuxo, unha formación indispensable / Santiago Tarrío Carrodeguas, José Antonio Franco Taboada

Educación popular e teatro nos tempos da ilustración / Manuel F. Vieites García

Algoritmos e Matemáticas / Antón Ñabraña

Función inspectora, plena escolarización e tratamento da atención á diversidade no sistema educativo / Camilo Isaac Ocampo Gómez, Miguel Angel Santos Rego

Uma crítica multicultural ao ensino do património artístico nas escolas portuguesas do 2º ciclo / Anabela Moura

Linguaxe escrita e currículo, hoxe / Andrés Suárez Yáñez

O investimento en capital humano por parte dos empregados públicos : algunhas reflexions / Alberto Vaquero García

Nº 35 (2002)

'Sarmiento e o dereito de propiedade' / Rodríguez Ennes, Luis

'Frei Martín Sarmiento. Escritos de Educación. Significado histórico-pedagóxico' / Costa Rico, Antón

'Luis Buñuel, educador e pedagogo' / Furter, Pierre

'Topografía da memoria: identidade e cultura en Gallego, de Miguel Barnet' / Carreño, Antonio

'Desenvolvemento humano e educación permanente' / Requejo Osorio, Agustín.

'Valoracións educativas sobre o tabaco e a publicidade: a necesaria intervención pedagóxica' / López Novoa, Milagros et al.

'Lectura e comprensión: unha aproximación cognitiva' / Seoane Martínez, Mª Nieves

'Estratexias pedagóxicas para a resolución de conflictos na aula' / Pino Juste, Margarita

'O pergamiño na Idade Media' / Puras Hernández, José Antonio

Nº 36 (2002)

Educación, Artes e novas posibilidades / Juan-Luis Pintos

Expresión e creatividade: unha viaxe entre liñas / Araceli Mercedes Liste Fernández

Os labirintos do Debuxo: luces e sombras do perfil / Juan José Gómez Molina

O Debuxo: entre a Arte e a Ciencia / Inmaculada López Vílchez

Pequena elucidación sobre o proxectar / Antonio Rabazas

Coñecemento da tradición e conservación do patrimonio / Ana Mª Macarrón Miguel

A comunicación teatral na idade da información / Antoni Tordera

O director teatral como novo lector dun texto / José Luis Alonso de Santos

A educación do actor / César Oliva

Do espacio escénico ó espacio activo e ó espacio interactivo / Javier Navarro de Zuvillaga

Tradición e creatividade: variacións sobre un tema musical / Carlos Villanueva

Cuestións teóricas sobre a creación musical española na actualidade / Rosa Mª Fernández García

A danza e o neno / Rosa Ruiz Celaá

Nº 37 (2002)

Educación e xestión cultural. Esixencias da competencia técnica / José M. Touriñán López

Unha aproximación a Apocalypse Now. A biblioteca de Kurtz / Miguel Ángel Otero Furelos

Reforma e reformadores da Educación en España: Lorenzo Luzuriaga e o modelo de profesor na Segunda República (1931-1936) / Herminio Barreiro Rodríguez

A poesía española no último tercio do século XX (1966-2000) / Andrés Romarís Pais

Sobre a linguaxe publicitaria / Luisa Blanco Rodríguez

O Xardín Botánico-Artístico de Padrón, instrumento educativo-cultural / Carlos Rodríguez Dacal

Modalidades de práctica deportiva dos profesores de Ensino Secundario / Joaquín Dosil Díaz

O pracer de ler Literatura infantil e xuvenil / Blanca-Ana Roig Rechou

Nº 38 (2003)

A obra narrativa de Carlos Casares / Anxo Tarrío Varela

¿Que facemos coa Química? A perspectiva dun químico / José M. Saá

O sistema poético de Amado Carballo (Para unha análise do impresionismo eglóxico na lírica galega moderna) / Arcadio López-Casanova

A cultura práctica da escola franquista: entre a rutina e o cambio / Carmen Benso Calvo

Descontaminación de solos / Isabel Vidal Tato

¿Chegou a transversalidade ás aulas? Unha reflexión sobre o tratamento dos temas transversais na práctica cotiá das nosas escolas / M. Teresa Sánchez Castaño

O aforro e os investimentos: a súa fiscalidade / Jesús Gómez Aragón

O pracer de ler Literatura infantil e xuvenil / Blanca-Ana Roig Rechou

Nº 39 (2003)

O ciclo da terra en Antón Avilés de Taramancos / Olga Novo

O neno maltratado / Luis Concheiro Carro

Calidade educativa e avaliación / José Cajide Val

Clero secular e estudiantes na diocese de Santiago durante o século XVIII / Baudilio Barreiro Mallón

A transferencia pragmática na aprendizaxe dunha lingua estranxeira / Francisco Javier Díaz Pérez

A utilización da rede na formación inicial do profesorado de Secundaria / José Mendoza Rodríguez e Eulogio Pernas Morado

Lembranza de Marcial Valladares no centenario da súa morte / Juan L. Blanco Valdés

O pracer de ler Literatura infantil e xuvenil / Blanca-Ana Roig Rechou

Nº 40 (2003)

Alimentación saudable. Da dieta obesoxénica á dieta optimizada. Estratexias de prevención e educación nutricional / R. Leis, R. Tojo, O. Díaz e B. Caballero

Obesidade e comorbilidades. Estratexias de prevención e educación nutricional / R. Tojo, R. Leis e B. Caballero

Trastornos do comportamento alimentario / J. J. Casas, M. Ortega e J.L. Iglesias-Diz

Risco de deficiencia de micronutrientes (minerais e vitaminas). Estratexias de prevención e educación nutricional / B. Ferrer e J. Dalmau

Tics. Signos de alerta e estratexias de prevención. Intervención e educación sociosanitaria / M. Castro-Gago, M. I. Novo-Rodríguez e J. Eirís-Puñal

Trastorno por Déficit de Atención, con ou sen hiperactividade / J. Cornellà e A. Llusent

Consumo de tabaco e alcohol. A súa repercusión biopsicosocial. Estratexias de prevención e intervención / G. Galdó e I. Seiquer

Adolescentes, mozos e drogas de síntese: unha intervención preventiva desde un modelo biopsicosocial / J. Royo , M. Magrané, R. Vilá, E. Capdevila e M. Domingo

Agresividade e violencia en nenos e adolescentes / J. Cornellà e A. Llusent

Fobia e fracaso escolar. Signos de alerta. Estratexias de prevención e intervención / C. Esquete e M. Gallego

Crecemento e desenvolvemento. Pubertade temperá e tardía. Repercusión biopsicosocial. Alertas. Estratexias de intervención / L. Castro-Feijóo e M. Pombo

Alteracións puberais con impacto biopsicosocial: xinecomastia, trastornos da menstruación, acné, escoliose. Alertas e estratexias de prevención e intervención / J. L. Iglesias-Diz e J.J. Casas

Enfermidades de Transmisión Sexual. Embarazo non desexado. Intervención educativa. Sexo seguro. Estratexias de prevención e intervención / P. Brañas

Enfermidades crónicas e a súa repercusión na escolarización. Programas de integración. A escola na casa. Novas Tecnoloxías / I. Gómez de Terreros e F. García-González

Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC). Bo uso, mal uso e abuso. Riscos e beneficios para a saúde biopsicosocial / J. Argemí

Enfermidades infecciosas. Alertas na escola. Retorno seguro. Prevención e calendario de vacinas / F. Álvez

Accidentes e emerxencias médicas na escola. Estratexias de prevención e intervención / J. M. Martinón, F. Martinón-Torres e A. Rodríguez-Núñez

Patróns de vida activos. Beneficios biopsicosociais do xogo, a educación física e o deporte. Indicacións e contraindicacións pediátricas da práctica deportiva / J. M. Torrescasana

Educación para a saúde na escola. O papel dos profesores: guiar e acompañar / M.I. Corral

Nº 41 (2003)

O legado de Rousseau: Relixión, Educación e vaivéns da Historia / Herminio Barreiro Rodríguez

Pensar e aprender: o cerne dunha nova cultura na escola / Miguel Angel Santos Rego

O dereito á intimidade ante o exercicio das liberdades de expresión e de información / Maria Esther Rovira Sueiro

Nanomateriais: ciencia y tecnoloxía de futuro / Manuel Arturo López Quintela, José Rivas

Xénero gramatical e sexismo lingüístico / Xesús López Fernández

Os problemas de disciplina na escola: causas e solucións / José Pedro Morais Gallego, María José Pérez Fernández

A teoría do floxismo / Manolo R. Bermejo

Hai cen anos chegou o cine a Galicia / José María Folgar de la Calle

¿De que están feitas as cousas? as partículas elementais / Carlos Pajares

Ideas para sentar a Deus nun sillón azul / Anxo González Fernández

Xeomorfología litoral de Galicia / Antonio Miguel Martínez Graña

O outro modernismo: Valle e Baroja / Dario Villanueva Prieto

Unha aproximación ó cine español. Os anos da transición política (1974-1982) / Angel Luis Hueso Montón

Educación para a paz: complexos e proxeccións violentas / Calo Iglesias

Historias de nacións: a dimensión política do relato histórico / Xavier R. Madriñán

Do enxebre ó bravú / Anxo Tarrío Varela

Aplicacións das matemáticas na industria metalúrxica / Alfredo Bermúdez de Castro

O cambio climático: algúns problemas de actualidade / Francisco Díaz-Fierros Viqueira

A soidade dos Aurelianos en "Cien años de soledad" / Miguel Angel Otero Furelos

As aprendizaxes de linguas estranxeiras: avances da investigación no marco dunha dimensión europea / José Manuel Vez Jeremías

Magritte ou os límites da propiedade Carlos Sastre Vázquez

Educación obrigatoria e educación de adultos: currículo e resultados / Agustín Requejo Osorio

Andanzas e visións de Dona Emilia (a literatura de viaxes de Pardo Bazán) / José Manuel González Herrán

As orixes da agricultura e a domesticación das plantas / Antonio M. de Ron Pedreira

Primeros pasos do galego na radiodifusión (1933-1936): a primeira radio galega / Víctor F. Freixanes

Nº 42 (2004)

Avaliar e debuxar: A avaliación do Debuxo no Ensino Universitario / Joaquim Pinto Vieira

Almagro: Curral de comedias e teatro clásico / Luciano García Lorenzo

Educación moral e democracia na España de finais do século XX / Miguel Anxo Santos Rego

Arredor de Leopoldo Nóvoa: Conversa / Luisa Blanco, Luis Rodríguez Ennes

O esgotamento da modernidade e a crise da educación / Angel Enrique Carretero Pasin

Sobre a satisfacción na docencia: a configuración dunha actitude a partir da súa exploración en distintos contextos educativos / Agustín Godás Otero

Informatización dos procesos de concentración parcelaria en Galicia ( 1ª parte ) / Xesús Pablo González Vázquez, Carlos José Alvarez López

Política lingüística en Galicia / Miguel Siguan Soler

Sobre o coñecemento científico da realidade social e a súa repercusión máis alá do ámbito epistemolóxico: O método científico e as ciencias sociais / Cristina Pérez Sánchez

Nº 43 (2004)

Don Xaquín Lorenzo Fernández, ou a fidelidade e a constancia / Xosé Manuel González Reboredo

Situacións de ensinanza e aprendizaxe nalgunhas comedias de Lope de Vega / Melchora Romanos

O fundamento teórico do discurso antinacionalista de Jon Juaristi / Xavier R. Madriñán

Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) polos profesionais da orientación / Luis Martín Sobrado Fernández

A lingua galega nos libros de lectura da escola primaria nos primeiros anos do franquismo / Xesús Alonso Montero

A pintura na educación a través de Alfonso Costa / Miguel Anxo Santos Rego, María del Mar Lorenzo Moledo

O financiamento do Sistema Universitario Galego: algúns principios para unha reforma / Santiago Lago Peñas, Alberto Vaquero García

Etica profesional, algúns elementos para a súa comprensión / Ana Hirsch Adler

Accidentes escolares e responsabilidade patrimonial da administración / José Pedro Morais Gallego

Aproximación á arquitectura barroca do norte de Portugal / Javier Fernández Puga

Nº 44 (2004)

Desenvolvemento cognitivo e formación da competencia persoal dentro da familia / Gonzalo Vázquez Gómez

A Familia, traballo e educación. Riscos e problemas da organización familiar / Teófilo Rodríguez Neira

Universidade, sociedade e empresa: orientacións estratéxicas de extensión universitaria e comunicación institucional / José Manuel Touriñán López

Xénese dos estudos de Pedagoxía universitarios en España / Julio Ruiz Berrio

A discapacidade: xustiza, equidade, educación / Amando Vega Fuente

Ética da memoria. Unha lectura filosófica de Cien años de soledad / Marcelino Agís Villaverde

A orientación en educación secundaria: competencias conceptuáis e metodolóxicas dos xefes de departamento / Alberto José Barreira, Camilo I. Ocampo

¿Un fillo de Gómez Chariño?: Alvaro Pais; traxectoria e promoción ao episcopado / José Antonio de Camargo Rodrigues de Souza

A síntese de voz en lingua galega: o proxecto Cotovía / Manuel González González

In memoriam: Alfonso Capitán Díaz

Profesor Alfonso Capitán Díaz: escolma de textos / Vicente Peña Saavedra

Nº 45 (2005)

Educación e conflito / Pedro Ortega Ruiz

Atención á diversidade na educación secundaria de Galicia : perfís do alumnado con baixo rendemento escolar e propostas de intervención psicoeducativa / Alfonso Barca Lozano

Sociedades multiculturais, interculturalidade e educación integral : a resposta desde a educación personalizada / Ramón Pérez Juste

As perspectivas do mercado laboral a través da formación profesional regrada / José Raposeiras Correa

O desenvolvemento de habilidades orais e pedagóxicas de alumnos de Filoloxía Inglesa a través dunha experiencia de microensino / Ignacio M. Palacios Martínez

Abordaxe dun caso típico de dislexia-disortografía / Paula Outón Oviedo

Liñas básicas para unha didáctica alternativa do Cálculo Integral / José Antonio Cajaraville Pegito, Antón Labraña Barrero

Marxinalidade, necesidades educativas especiais, integración : ¿Como desenvolver a área de educación física? / María Luisa López Losada

Selección lexislativa : normativa de aplicación no ámbito educativo da comunidade autónoma de Galicia (outubro 2004 - xaneiro 2005) / Venancio Graña

Informe lexislativo : medidas de atención específica ao alumnado procedente do estranxeiro (Orde do 20 de febreiro de 2004, DOG 26 de febreiro) / Milagros Couto Llamas

Afectividad y aprendizaje educativo : hacia una pedagogía de la prevención / María del Carmen Gutiérrez Moar

Sociedad de la información, educación para el desarrollo y cooperación internacional / Jorge Soto Carballo

Los conflictos escolares desde la perspectiva familiar / María Angeles Hernández Prados

Nº 46 (2005)

Posibilidade e necesidade da educación en valores / José Manuel Touriñán López

A educación cívica nunha sociedade globalizada / Francisco Altarejos Masota, Concepción Naval Durán

A educación moral, onte e hoxe / Pedro Ortega Ruiz, Ramón Mínguez Vallejos

Responsabilidade e dereito á educación: aproximación desde a comunidade autónoma de Galicia / Susana Vázquez Pérez

Perfil socioióxico do alumnado de Educación Social da Universidade de Santiago e análise da valoración que fan da elección da carreira / Antonio Vara Coomonte, Monserrat Castro Rodríguez

Estudo "Vila de Ponte Caldelas": incidencia da práctica habitual da orientación deportiva na capacidade de eduación (componente da intelixencia xeral) / Miguel Anxo Álvarez González

Nº 47 (2005)

Teoría del caos y práctica educativa / ANTONIO J. COLOM CAÑELLAS

La socialización de la infancia en la sociedad de la información / PETRA Mª PÉREZ ALONSO-GETA

Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica / JOSÉ MANUEL TOURIÑÁN LÓPEZ

Globalización y educación en valores. Aportaciones educativas desde el fenómeno social de la muñeca Barbie / CARMEN PEREIRA DOMÍNGUEZ, MARGARITA R. PINO JUSTE,

El abandono escolar temprano en España: programas y acciones para su reducción / ALBERTO VAQUERO GARCÍA

Identificación de alumnos con alta capacidad cognitiva / LUIS RODRÍGUEZ CAO, OLGA DÍAZ FERNÁNDEZ

Nº 48 (2006)

As reducións de Paraguai, unha experiencia educativa singular / Carmen Labrador Herráiz

Século XXI, envellecemento e solidariedade / Gonzalo Berzosa Zaballos, María Rosario Limón Mendizábal

A metodoloxía de investigación e a construcción do coñecemento da educación / Rafael Sáez Alonso, José Manuel Touriñán López

O ordenador como ferramenta de apoio na clase de inglés para alumnos de primaria con dificultades de aprendizaxe / José Antonio Rey Rubal

As novas tecnoloxías da información e da comunicación : Implicacións legais / José Pedro Morais Gallego

O grao de adecuación da oferta coa demanda de titulacións no sistemas universitario de Galicia / Alberto Vaquero García, Sara Fernández López

A linguaxe no transtorno autista : descrición e intervención / Santiago López Gómez, Consuelo García Alvarez

Integramos unha alumna con parálise cerebral ¿como nos comunicamos? / Silvia Alcalde Ordoñez, Silvia Gasamáns Miramontes

Selección lexislativa: normativa de aplicación no ánbito educativo da Comunidade Autónoma de Galicia (octubro 2005 xaneiro 2006) / Venancio Graña Martínez

Malestar laboral en profesores de Mª José Santiago e José Manuel Otero-López / María del Carmen Gutiérrez Moar

Informe lexislativo : desevolvemento da lei 3/1983 de normalización lingüista, para a súa aolicación ao ensino en lingua galega nas ensinanzas de réxime xeral impartidas nos diferentes niveis non universitarios / Milagros Couto Llamas

El malestar laboral en los centros docentes de universidad : una aproximación multidimensional / María josé Santiago Mariño

Integración de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en una escuela de primaria de Galicia : estudio de caso / María del Pilar Vidal Puga

El desarrollo de la autoestima en alumnos de educación secundaria y garantía social : programa pedagógico / María Luisa Rodes Bravo

Educación electrónica : El reto de la sicedad digital en la escuela de José Manuel Touriñán (Dir) / Teresa María Gutiérrez Moar

Historia da educación e da cultura en Galicia de Antón Costa Rico / María Esther Olveira Olveira

Antropología : horizontes educativos de Carmelo Lisón Tolosana (Ed) / Josefa Mosteiro García --El viaje a la felicidad : Las nuevas clases científicas de Eduardo Punset / Sivana Longueira Matos

Retos de la educación social de A. Rogríguez, A. Bernal e C. Urpí / María Esther Olveira Olveira --La educación obligatoria en Europa y Latinoamérica de C. García e L. Vega Gil (Coords) / Antonio Rodríguez Martínez

El espacio europeo de educación de V. Esteban Capapría (Ed) / Ana María Porto Castro

Nº 49 (2007)

Eduga: unha nova canle de participación do profesorado / Laura Sánchez Piñón

O valor dos recordos / Gena Borrajo

Cuestión de vaidade profesional / Juana Vázquez Silva

Incendios forestales e educación ambiental / Manuel A. Fernández Domínguez

Acoso escolar: unha mirada complexa / Manuel Armas Castro

Marta Mata, ante todo, maestra / Genara Borrajo Borrajo

Outra educación ten que ser posíbel / Jurjo Torres Santomé

Formación do profesorado e calidade da educación / María Lourdes Montero

A Avaliación como recurso de mellora educativa / Luis M. Sobrado Fernández

A escola como organización educadora: Mariano Fernández Enguita / Gena Borrajo

O soño da escola pública / Narciso de Gabriel

Leer e escribir con sentido: a correspondencia como recurso / Celia Moreno Trigo, María del Carmen Penide Mareque

As matemáticas, dentro e fóra da aula / Santiago López Arca

Mellora da calidade, desafíos compartidos / Néstor Timiraes Labaen

Que pensan os asesores e os profesores sobre as modalidades de formación? / María Dolores Fernández Tilve, María Lourdes Montero Mesa

O Consello Escolar de Galicia: é un organo consultivo da Administración educativa, que ten como fin contribuír á mellora da calidade do ensino

Nº 51 (2007)

Universidades novas. Bibliotecas novas / Gerardo Marraud

Pensamentos arredor do novo decreto de normalización lingüística / Celestino Pérez Recarey

A sorte de atopar un bo mestre / Constantino Trillo Varela

Francesco Tonucci

O acoso escolar a análise

Educación para a cidadanía e Constitución / Dionisio LLamazares Fernández

Dos valores á cidadanía: cambios e problemas persistentes / Antonio Bolívar

Entrevista: Xesús R. Jares

As Misións Pedagóxicas / Eugenio Otero Urtaza

A senda da convivencia: experimentar valores no centro (IES Carlos Casares, Viana do Bolo)

Un modelo integrado da xestión da convivencia (IES As Telleiras Narón)

A titoría, un traballo compartido (IES Félix Muriel, Rianxo)

O réxime disciplinario no ensino non universitario / Andrés Alonso Álvarez

Atención á diversidade. O discurso e a práctica / José Domínguez Alonso, Margarita Pino Juste

LEXISLACIÓN Normativa. Selección lexislativa de aplicación no ámbito educativo da Comunidade Autónoma de Galicia / Venancio Graña Martínez

Nº 52 (2008)

Educación en igualdade de dereitos / Miguel Campuzano Alvarez

Superar as barreiras da incomprensión / Esther Anido Díaz

Educar con paciencia / Manuel Dios Diz

Nomes propios : Herminio Barreiro Calvete / Gena Borrajo Borrajo

Educación inclusiva, educación para todos / Pilar Arnaiz Sánchez

Minorías culturais: Combater a discriminación / Juan José Bueno Aguilar

Educacion Especial: ¿normalizar ou volver patolóxicas as diferenzas? / Teresa Núñez Mayán

Lingua de signos: recoñecemento dun dereito / José Amador Delgado Montoto

Entrevista : Moacir Gadotti: Políticas de igualdade e equidade para ese outro mundo posible / Gena Borrajo Borrajo

As escolas da emigración / Xosé Manuel Malheiro Gutiérrez

Somos iguais porque somos diferentes / Fátima María García Doval

Escola de pais: participación da familia na comunidade educativa / Conchita Rodríguez Prendes

Vivir a música: Un concerto para bebés / Ana Isabel Santiso Gómez

Cambiar a estética dos recreos / María José Castro Girona

Trastornos do espectro autista / Manuel Ojea Rúa

¿Consomen alcohol os nosos rapaces? / María del Carmen Míguez Varela, Elisardo Becoña Iglesias

Nº 53 (2008)

Cara a unha competencia plurilingüe / Xavier San Isidro

Loitar e seguir sempre adiante / Sandra Mosquera

A maldición de Babel / Elena Neira

Avelino Pousa Antelo: ser galeguista en tempos difíciles / Gena Borrajo

Cidadanía galega plurilingüe na Europa de "dúas máis unha" / José Manuel Vez

Multilingüismo á europea: integrar contidos / Carmen Pérez Vidal

Plurilingüismo a partir do galego: o papel da escola / Bieito Silva Valdivia

Cara a unha educación plurilingüe: unha ollada ecolóxica / Pilar Sagasta Erraches, Matilde Sainz Osinaga

Espazo Europeo de Educación Superior: momento actual do proceso / Emilia Seoane Pérez

Entrevista: David Marsh / Gena Borrajo

Xosé María Álvarez Blázquez: diario escolar dun mestre republicano / Narciso de Gabriel

O efecto catalizador da nosa sección bilingüe / Cándido Carrera Vázquez, Juan Ramón Guinarte Pose

Grupos de adaptación para alumnado en desvantaxe / Carmen Cáceres, Fernanda Testón, Belén Cotón

Welcome to art, unha experiencia bilingüe / Beatriz Somoza Pires

Acoso escolar: prevención e intervención ecosistémica / Manuel Armas Castro, María Luz Rey Rodríguez

A competencia social nos alumnos galegos de educación superior / Miguel Angel Santos Rego, Mar Lorenzo Moledo

O Instituto da Lingua Galega

Observatorio Atrium Linguarum

Normativa: selección lexislativa de aplicación no ámbito educativo da Comunidade Autónoma de Galicia / Venancio Graña Martínez

Nº 54 (2008)

Conservación e restauración de bens culturais en Galicia / Adelaida Lorenzo Sueiro

120 anos de deseño: pasado, presente e futuro / Ángel M. Lázaro Sastre

A restauración invisible / Ana Villarquide Jevenois

Nomes propios: Isaac Díaz Pardo

Entrevista: Víctor pablo Pérez

A nosa escola / Anxo S. Porto Ucha, José Luís Iglesias Salvado

Como aprende o alumnado. Efectos sobre o seu rendemento / Humberto Morán Fraga, Alfonso Barca Lozano, Ana María Porto Rioboo

Centro Galego de Arte Contemporánea

Nº 55 (2009)

A riqueza xeolóxica de Galicia ben vale unha materia / María Mercedes R. Ruibal

Comedores escolares: lugares para educar / Julia de la Montaña, Francisco García de la Montaña

Por que se nos resiste a aplicación das novas tecnoloxías na aula? / Alicia Eizaguirre Santillán

Nomes propios: Jesús Rodríguez Jares / Gena Borrajo

O ensino en sociedades educadoras: vertebrar a actividade escolar e extraescolar / Jurjo Torres Santomé

Os horarios escolares: Un punto negro da conciliación / Constanza Tobío Soler

Ames: un concello que educa / Gena Borrajo

Entrevista: Lola Abelló / Lourdes Martí Soler

A cultura escolar popular e as escolas de ferrado / Narciso de Gabriel

Aprendizaxe cooperativa na universidade / Iván Area Carracedo, Alberto Martín Méndez

Avaliación da práctica docente / Guillermo Brea González, Dolores Álvarez Pereira, Gabriel Sánchez Crespo

Cousas da infancia: unha mostra fotográfica / Jorge Lens Leiva, Alberto Dafonte Gómez, Jesús Pérez Seoane

As tecnoloxías na escola: estudo dunha realidade / María del Pilar Vidal Puga

Normativa: selección lexislativa de aplicación no ámbito educativo da Comunidade Autónoma de Galicia / Venancio Graña Martínez

Prema (click) para ampliar a imaxe
INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 20/02/2018 08:57
Copyright © 2002-2018, Deputación de Pontevedra. Reservados todos os dereitos. | Aviso Legal
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/