[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
LUNS, 23 DE XULLO DE 2018 Páxina de inicio Mapa de contidos Directorio de contacto Directorio telefónico Axudas á navegación
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » A Deputación » Organismos Autónomos

Páxina 1 [2]
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

Consorcio de bombeiros

Aprobación inicial do presuposto 2013

Aprobado inicialmente polo Pleno do Consorcio Provincial de Pontevedra para a Prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento, en sesión ordinaria de data 15 de novembro de 2012, o Orzamento xeral para o exercicio económico 2013, coas bases de execución e cadro de persoal; dando cumplimento ao artigo 169.1 do R.D.Lvo. 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das facendas Locais e disposicións concordantes, exponse ao público por un prazo de quince días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, durante os cales os interesados poderán examina-lo e formular as reclamacións ante o Pleno do Consorcio que consideren pertinentes, segundo se sinala no artigo 170 do R.D.Lvo. 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das facendas Locais. O Orzamento considerarase definitivamente aprobado si durante o devandito prazo non se presentasen reclamacións ó mesmo, ó abeiro do artigo 169.1 do R.D.Lvo. 2/2004, do 5 de marzo

Meaño, 20 de novembro de 2012
O PRESIDENTE
Rafael Louzán Abal
A SECRETARIA INTERVENTORA
mª Teresa Escudero Barral

Boletín Oficial da Provincia, data 30-11-2012, número 231, páxina 40, anuncio 2012011158.

Páxina 1 [2]

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 07/12/2012 11:56
Copyright © 2002-2018, Deputación de Pontevedra. Reservados todos os dereitos. | Aviso Legal
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/